Sony Xperia Z5 Premium - محدود کردن تماس ها

background image

یاهروتارپا

هکبش

زا

FDN

ینابیتشپ

یمن

دننک

.

یارب

دییأت

هکنیا

ایآ

میس

تراک

ای

سیورس

هکبش

زا

نیا

یگژیو

ینابیتشپ

یم

،دنک

اب

روتارپا

هکبش

سامت

دیریگب

.

78

نیا

هخسن

یتنرتنیا

هچرتفد

امنهار

تسا

© .

طقف

یارب

هدافتسا

یصخش

پاچ

دوش

.

background image

یارب

دودسم

ندرک

سامت

یاه

یدورو

ای

یجورخ

1

زا

هحفص

،یلصا

یور

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

سامت

ار

دیبایب

و

یور

نآ

هبرض

دینزب

.

3

یور

دادسنا

سامت

هبرض

،دینزب

سپس

هنیزگ

یا

ار

باختنا

دینک

.

4

هملک

روبع

ار

دراو

دینک

و

هب

نشور

ندرک

هبرض

دینزب

.

ماگنه

میظنت

دادسنا

سامت

یارب

راب

،تسخن

دیاب

هملک

روبع

دوخ

ار

دراو

دینک

ات

درکلمع

دادسنا

سامت

لاعف

دوش

.

رگا

ًادعب

دیهاوخب

تامیظنت

دادسنا

سامت

ار

شیاریو

،دینک

دیاب

زا

نیمه

هملک

روبع

هدافتسا

دینک

.

لاعف

ای

لاعفریغ

ندرک

هرامش

یریگ

تباث

1

زا

هحفص

یلصا

،

یور

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

سامت

<

هرامش

یاه

هرامش

یریگ

تباث

ار

ادیپ

دینک

و

یور

نآ

اه

هبرض

دینزب

.

3

رگا

یم

دیهاوخ

هرامش

یریگ

تباث

ار

لاعف

،دینک

لاعف

ندرک

FDN

ار

باختنا

دینک

.

رگا

یم

دیهاوخ

هرامش

یریگ

تباث

ار

لاعفریغ

،دینک

لاعفریغ

ندرک

FDN

ار

باختنا

دینک

.

4

نیپ

۲

دوخ

ار

دراو

دینک

و

یور

دییأت

هبرض

دینزب

.

یسرتسد

هب

تسرهف

ناگدنریگ

سامت

دروم

شریذپ

1

زا

هحفص

یلصا

،دوخ

یور

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

سامت

<

هرامش

یاه

هرامش

یریگ

تباث

<

هرامش

یاه

هرامش

یریگ

تباث

ار

ادیپ

دینک

و

یور

نآ

هبرض

دینزب

.

یارب

رییغت

نیپ

۲

میس

تراک

1

زا

هحفص

،یلصا

یور

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

سامت

ار

دیبایب

و

یور

نآ

هبرض

دینزب

.

3

یور

هرامش

یاه

هرامش

یریگ

تباث

<

رییغت

نیپ

۲

هبرض

دینزب

.

4

نیپ

۲

یلبق

میس

تراک

ار

دراو

دینک

و

یور

دییأت

هبرض

دینزب

.

5

نیپ

۲

دیدج

میس

تراک

ار

دراو

دینک

و

یور

دییأت

هبرض

دینزب

.

6

نیپ

۲

دیدج

میس

تراک

ار

هرابود

دراو

دینک

و

یور

دییأت

هبرض

دینزب

.

یارب

لاسرا

میقتسم

سامت

یاه

یتفایرد

زا

کی

بطاخم

صاخ

هب

قودنص

یتوص

1

زا

هحفص

،یلصا

یور

هبرض

دینزب

.

2

ار

ادیپ

دینک

و

یور

نآ

هبرض

دینزب

.

3

یبطاخم

هک

یم

دیهاوخ

مامت

سامت

یاه

یتفایرد

یو

ار

هب

تروص

راکدوخ

هب

قودنص

یتوص

لاسرا

،دینک

باختنا

دینک

.

4

یور

<

هبرض

دینزب

.

5

رداک

رانک

همه

سامت

اه

هب

تسپ

یتوص

ار

تمالع

دینزب

.

6

یور

هریخذ

هبرض

دینزب

.

نیدنچ

سامت

رگا

راظتنا

هملاکم

ار

لاعف

هدرک

،دیا

یم

دیناوت

هب

نیدنچ

سامت

هب

تروص

نامزمه

یگدیسر

دینک

.

ینامز

هک

راظتنا

هملاکم

لاعف

یم

،دوش

رد

تروص

تفایرد

سامت

،رگید

اب

یادص

قوب

رد

نایرج

رارق

یم

دیریگ

.

هداد

یاه

نفلت

هارمه

رد

یط

سامت

اه

رد

سرتسد

تسین

.

رگا

هب

کی

هکبش

Wi-Fi

لصو

،دیوش

همانرب

ییاه

دننام

،لیمیا

تنرتنیا

و

هکبش

یاه

یعامتجا

راک

دنهاوخ

درک

.

لاعف

اي

لاعفریغ

ندرك

راظتنا

سامت

1

زا

هحفص

یلصا

،

یور

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

سامت

<

تامیظنت

رگید

ار

ادیپ

دینک

و

یور

نآ

اه

هبرض

دینزب

.

3

یارب

لاعف

اي

لاعفریغ

ندرك

راظتنا

،سامت

یور

راظتنا

سامت

هبرض

دینزب

.

خساپ

هب

سامت

مود

و

رد

راظتنا

نتشاذگ

سامت

یلعف

1

ماگنه

ندینش

یادص

قوب

هدنوشرارکت

رد

نیح

،سامت

ار

هب

تمس

تسار

دیشکب

.

2

یور

راظتنا

سامت

هبرض

دینزب

.

در

ندرک

سامت

مود

ماگنه