Sony Xperia Z5 Premium - مرور کلی برنامه‌ها

background image

دولناد

،هدش

هبرض

دینزب

تلاح

STAMINA

لاعف

تسا

تلاح

Ultra STAMINA

لاعف

تسا

فذح

زیون

لاعف

تسا

سکع

رگشیامن

هتفرگ

دش

مایپ

پگ

دیدج

رد

Hangouts™

پگ

ییویدیو

اب

ناتسود

زا

قیرط

همانرب

Hangouts™

کی

همانرب

کچوک

رد

لاح

ارجا

تسا

گنهآ

رد

لاح

شخپ

تسا

ويدار

نشور

تسا

هاگتسد

زا

قیرط

لباک

USB

هب

هنایار

لصتم

هدش

تسا

۷۵

دصرد

زا

هظفاح

یلخاد

رپ

تسا

.

یارب

لاقتنا

هداد

اه

هب

تراک

،هظفاح

هبرض

دینزب

رادشه

نالعا

یاه

رتشیب

)

شیامن

هداد

هدشن

(

همه

یاهدامن

دوجوم

رد

هاگتسد

امش

رد

اجنیا

تسرهف

یدنب

هدشن

تسا

.

نیا

اهدامن

طقف

هب

روظنم

عجرم

هدروآ

هدش

دنا

و

نکمم

تسا

نودب

عالطا

یتارییغت

رد

اهنآ

داجیا

دوش

.

یریگولج

زا

لاسرا

نالعا

اه

طسوت

کی

همانرب

1

زا

هحفص

یلصا

،دوخ

یور

دینزب

.

2

تامیظنت

<

نالعا

اه

ار

ادیپ

دینک

و

یور

نآ

هبرض

دینزب

.

3

کی

همانرب

ار

باختنا

دینک

.

4

یور

راون

هدنزغل

دودسم

ندرک

همه

هبرض

دینزب

.

رورم

یلک

همانرب

اه

یخرب

زا

همانرب

اه

نکمم

تسا

رد

هاگتسد

امش

دوجوم

دنشابن

ای

نکمم

تسا

رد

همه

قطانم

زا

ینابیتشپ

همه

هکبش

اه

ای

هئارا

ناگدنهد

تامدخ

رادروخرب

دشابن

.

زا

همانرب

»

موبلآ

«

یارب

،تیریدم

هدهاشم

و

شیاریو

سکع

اه

و

اهویدیو

هدافتسا

دینک

.

نارازه

لوصحم

ار

زا

ناتهاگتسد

،رورم

وجتسج

و

یرادیرخ

دینک

.

ناتهاگتسد

ار

رد

ربارب

سوریو

،اه

،اهرازفادب

سوساج

،اهرازفا

مادقا

یاه

هناراکبیرف

و

بیسآ

یاه

نیالنآ

تظفاحم

دینک

.

زا

همانرب

»

نیشام

باسح

«

یارب

ماجنا

تابساحم

یلصا

هدافتسا

دینک

.

زا

همانرب

»

میوقت

«

یارب

تبث

اهدادیور

و

تيريدم

یاهرارق

دوخ

هدافتسا

دینک

.

زا

نیبرود

یارب

نتفرگ

سکع

و

طبض

پیلک

یاه

ییویدیو

هدافتسا

دینک

.

زا

رگرورم

بو

یارب

شیامیپ

و

هدهاشم

تاحفص

،بو

تیریدم

کناشن

اه

و

نتم

و

ریواصت

هدافتسا

دینک

.

زا

همانرب

تعاس

یارب

میظنت

عاونا

فلتخم

گنز

رادشه

و

نامز

جنس

اه

هدافتسا

دینک

.

زا

همانرب

»

نیبطاخم

«

یارب

تیریدم

هرامش

یاه

،نفلت

سردآ

یاه

لیميا

و

ریاس

تاعالطا

طوبرم

هب

نیبطاخم

دوخ

هدافتسا

دینک

.

هب

همانرب

،اه

کرادم

و

ریواصت

دولناد

هدش

دوخ

یسرتسد

ادیپ

دینک

.

36

نیا

هخسن

یتنرتنیا

هچرتفد

امنهار

تسا

© .

طقف

یارب

هدافتسا

یصخش

پاچ

دوش

.

background image

دانسا

و

لیاف

ناتیاه

ار

یارب

یسرتسد

ناسآ

زا

ره

،یهاگتسد

کارتسا

یراذگ

اهنآ

اب

ناتناتسود

و

یراکمه

اب

ناراکمه

هریخذ

دینک

.

زا

همانرب

»

لیمیا

«

یارب

لاسرا

و

تفایرد

لیمیا

زا

قیرط

کارتشا

یاه

یصخش

و

یراک

هدافتسا

دینک

.

زا

همانرب

Facebook™

یارب

تکرش

رد

تیلاعف

یاه

هکبش

یاه

یعامتجا

هارمه

اب

،ناتسود

یاضعا

هداوناخ

و

ناراکمه

رد

رسارس

ناهج

هدافتسا

دینک

.

هاگتسیا

یاه

ویدار

FM

ار

وجتسج

دینک

و

هب

نآ

شوگ

دیهد

.

زا

همانرب

Gmail™

یارب

،ندناوخ

نتشون

و

یهدنامزاس

لیمیا

اه

هدافتسا

دینک

.

هب

یوجتسج

تاعالطا

دوجوم

یور

هاگتسد

و

بو

دیزادرپب

.

زا

همانرب

Hangouts™

یارب

پگ

ندز

اب

ناتسود

نیالنآ

دوخ

هدافتسا

دینک

.

زا

،یقیسوم

،ملیف

همانرب

و

یزاب

رد

ناتهاگتسد

تذل

دیربب

و

هب

یاوتحم

یصاصتخا

هک

طقف

رد

هاگتسد

یاه

Xperia™

دوجوم

تسا

یسرتسد

دیبای

.

اب

هدافتسا

زا

Google Maps™

لحم

یلعف

دوخ

ار

هدهاشم

،دینک

لحم

یاه

رگید

ار

ادیپ

دینک

و

یاهریسم

دروم

رظن

دوخ

ار

همانرب

یزیر

دینک

.

زا

همانرب

»

مایپ

یناسر

«

یارب

لاسرا

و

تفایرد

مایپ

یاه

هناسردنچ

یا

و

ینتم

هدافتسا

دینک

.

زا

همانرب

»

یقیسوم

«

یارب

نامزاس

یهد

و

شخپ

یقیسوم

و

باتک

یاه

یتوص

دوخ

هدافتسا

دینک

.

رابخا

ار

زا

News Suite

لابند

دینک

.

یارب

یرارقرب

سامت

،ینفلت

هرامش

ار

هب

روط

یتسد

دیریگب

ای

زا

درکلمع

هرامش

یریگ

دنمشوه

هدافتسا

دینک

.

سکع

اه

و

ملیف

ناتیاه

ار

،یهدنامزاس

وجتسج

و

رورم

دینک

.

اب

همانرب

Google Play Movies & TV

ملیف

اه

و

شیامن

یاه

ینویزیولت

یرادیرخ

هدش

ای

هیارک

هدش

زا

Google Play

ار

اشامت

دینک

.

اب

همانرب

Google Play Music

نارازه

گنهآ

ار

فشک

و

شخپ

دینک

.

زا

همانرب

Play Store™

یارب

نتفای

همانرب

اه

تهج

دیرخ

ای

دولناد

ناگیار

هدافتسا

دینک

.

اب

یزاب

یاه

دروم

هقالع

و

ناتسود

یزابمه

نات

طبترم

دینامب

و

زا

هاگشورف

PlayStation®Store

دیرخ

،دینک

هب

هارمه

یاهراک

رگید

.

تامیظنت

ار

اب

هجوت

هب

ناتیاهزاین

هنیهب

دینک

.

یقیسوم

ار

زا

یور

بو

شخپ

،دینک

رد

هعومجم

یاه

تسود

دوخ

ای

رد

هعومجم

یاه

دنمرنه

رورم

دینک

ای

هاگتسیا

ییویدار

دوخ

ار

داجیا

دینک

.

زا

همانرب

»

ینابیتشپ

«

یارب

یسرتسد

هب

ینابیتشپ

ربراک

یور

هاگتسد

دوخ

هدافتسا

دینک

.

هب

ناونع

،لاثم

یم

دیناوت

هب

یامنهار

،ربراک

تاعالطا

طوبرم

هب

بیع

یبای

و

نینچمه

تاکن

و

اهدنفرت

یسرتسد

هتشاد

دیشاب

.

ماگنه

شخپ

گنهآ

یاه

یقیسوم

رد

،فارطا

اهنآ

ار

صیخشت

دیهد

و

تاعالطا

،دنمرنه

موبلآ

و

هریغ

ار

تفایرد

دینک

.

زا

همانرب

»

ویدیو

«

یارب

شخپ

یاهویدیو

لخاد

هاگتسد

و

هب

کارتشا

نتشاذگ

اوتحم

اب

ناتسود

دوخ

هدافتسا

دینک

.

اب

ادص

رد

بو

وجتسج

دینک

.

زا

همانرب

بآ

و

اوه

یارب

هدهاشم

شیپ

ینیب

یاه

بآ

و

اوه

هدافتسا

دینک

.

اب

همانرب

»

What’s New

«

،

یزاب

،اه

همانرب

اه

و

یاوتحم

هناسر

یا

دیدج

ار

فشک

دینک

.

زا

YouTube™

یارب

یاشامت

یاهویدیو

ناربراک

رساترس

ایند

هدافتسا

دینک

و

یاهویدیو

ناتدوخ

ار

هب

کارتشا

دیراذگب

.

37

نیا

هخسن

یتنرتنیا

هچرتفد

امنهار

تسا

© .

طقف

یارب

هدافتسا

یصخش

پاچ

دوش

.

background image

یرتاب

و

یرادهگن

ژراش

ندرک

هاگتسد

هشیمه

زا

کی

رژراش

لصا

Sony

و

لباک

USB

هک

یارب

لدم

صاخ

Xperia™

امش

هضرع

هدش

،تسا

هدافتسا

دینک

.

ریاس

اهرژراش

و

لباک

اه

نکمم

تسا

نامز

ژراش

ار

شیازفا

،دنهد

ًالصا

ژراش

دننکن

ای

نکمم

تسا

هب

ناتهاگتسد

بیسآ

دنناسرب

.

لبق

زا

رارق

نداد

لباک

USB

،

نئمطم

دیوش

هک

همه

هاگرد

اه

و

طبار

یاه

USB

ًالماک

کشخ

دنتسه

.

کی

رژراش

زیرپ

قرب

،یراوید

ناتهاگتسد

ار

رتعیرس

زا

ژراش

ندرک

اب

هنایار

ژراش

یم

دنک

.

یم

دیناوت

ماگنه

ژراش

ندش

یرتاب

زین

زا

هاگتسد

هدافتسا

دینک

.

رگا

ژراش

یرتاب

هیلخت

هدش

،دشاب

نکمم

تسا

خساپ

نداد

هاگتسد

هب

ژراش

ندش

ات

۳۰

هقیقد

لوط

دشکب

.

رد

نیا

،تدم

نکمم

تسا

هحفص

ًالماک

کیرات

دشاب

و

دامن

ژراش

ناشن

هداد

دوشن

.

نینچمه

هجوت

هتشاد

دیشاب

هک

نکمم

تسا

ژراش

لماک

کی

یرتاب

ًالماک

هیلخت

هدش

ات

۴

تعاس

لوط

دشکب

.

هاگتسد

امش

یاراد

کی

یرتاب

یزاساج

هدش

و

لباق

ژراش

تسا

هک

اهنت

دیاب

طسوت

کی

زکرم

تاریمعت

زاجم

Sony

ضیوعت

دوش

.

زگره

دیابن

یعس

دینک

هک

ناتدوخ

هاگتسد

ار

زاب

ای

یازجا

نآ

ار

زا

مه

ادج

دینک

.

زاب

ندرک

هاگتسد

نکمم

تسا

ثعاب

همدص

ندید

نآ

و

لطاب

ندش

همانتنامض

امش

دوش

.

ژراش

ندرک

هاگتسد

1

رژراش

ار

هب

زیرپ

قرب

دینزب

.

2

کی

رس

لباک

USB

ار

هب

رژراش

)

ای

هب

هاگرد

USB

کی

هنایار

(

دینزب

.

3

رس

رگید

لباک

ار

هب

هاگرد

micro USB

یور

هاگتسد

دوخ

،دینزب

هب

یروط

هک

دامن

USB

هب

تمس

الاب

دشاب

.

اب

زاغآ

ژراش

،ندش

غارچ

نالعا

نشور

یم

دوش

.

4

یتقو

هاگتسد

ًالماک

ژراش

،دش

اب

ندیشک

لباک

هب

روط

میقتسم

هب

،نوریب

نآ

ار

زا

هاگتسد

ادج

دینک

.

بقارم

دیشاب

هک

طبار

مخ

دوشن

.

طقف

زا

رژراش

هئارا

هدش

هب

هارمه

هاگتسد

ای

رژراش

یرگید

زا

Sony

هک

صوصخم

ژراش

ناتهاگتسد

،تسا

هدافتسا

دینک

.

رگا

ژراش

یرتاب

ًالماک

یلاخ

هدش

،تسا

نکمم

تسا

دنچ

هقیقد

نامز

دربب

ات

غارچ

نالعا

نشور

دوش

و

دامن

ژراش

شیامن

هداد

دوش

.

تیعضو

غارچ

رادشه

یرتاب

زبس

یرتاب

رد

لاح

ژراش

تسا

و

حطس

ژراش

یرتاب

رتالاب

زا

۹۰

٪

تسا

یجنران

یرتاب

رد

لاح

ژراش

تسا

و

حطس

ژراش

یرتاب

رتمک

زا

۹۰

٪

تسا

38

نیا

هخسن

یتنرتنیا

هچرتفد